ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง ข้อแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์เข้ารับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง ข้อแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์เข้ารับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทย

28 มิ.ย. 2563

195 view

ชาวต่างชาติที่ประสงค์เข้ารับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทย สามารถยื่นขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทย โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้


๑. ผู้ร้องประสานสถานเอกอัครราชทูตของสัญชาติตนเองที่ไทย เช่น ผู้ป่วยชาวยูเออี ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตยูเออีประจำประเทศไทย เพื่อติดต่อกระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่อขอให้ผู้ร้องเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งการพิจารณาอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศไทยนั้นจะเป็นการพิจารณาเป็นรายกรณีโดยยึดความเร่งด่วนฉุกเฉิน และเหตุผลด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก

๒. เมื่อได้รับการอนุมัติให้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกหนังสืออนุญาตให้เข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และตรวจลงตราให้แก่ผู้ร้อง (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการตรวจลงตรา) โดยผู้ร้องจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่
(๑) บัตรโดยสารเครื่องบิน
(๒) ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอายุไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเวลาเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน และ
(๓) กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่ประเทศไทย และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย


๓. ผู้ร้องจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน
(๑) หนังสืออนุญาตให้เข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ
(๒) ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอายุไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเวลาเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน
(๓) กรมธรรม์ประกันสุขภาพในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๓ ล้านบาท) ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่ประเทศไทยในกรณีที่ติดเชื้อโควิด


๔. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ขอให้ผู้ร้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ต.๘ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf  หรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางแอพลลิเคชั่นของ AOT https://aot-app.kdlab.ai/. ทั้งนี้ ผู้ร้องและผู้ติดตามต้องเข้ากักตัว ๑๔ วัน ที่โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา และต้องระเบียบต่าง ๆ ของไทยที่เกี่ยวข้อง

หากท่านมีข้อสอบถามประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามช่องทาง ดังนี้
- สถานเอกอัครราชทูตฯ Facebook : thaiembassy.abudhabi หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๕๖-๑๑๒ -๑๓๔๘
- สถานกงสุลใหญ่ฯ  Facebook : RTCGDXB หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๕๐-๖๕๒-๕๙๔๕

 

เอกสารประกอบ

news-20200628-003551-182063.pdf