คู่มือประชาชนเรื่องงานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ ซึ่งระบุเงื่อนไข รายการเอกสาร ขั้นตอนและระยะเวลา ในการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

คู่มือประชาชนเรื่องงานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ ซึ่งระบุเงื่อนไข รายการเอกสาร ขั้นตอนและระยะเวลา ในการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

14 ก.ย. 2562

ตามที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารราชการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ขอเข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนเรื่อง งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ ซึ่งได้กำหนดกฎเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ค่าธรรมเนียม ในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาตการออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ
 
ท่านสามารถศึกษาคู่มือดังกล่าวได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมา ณ ที่นี้ หรือจากเอกสารคู่มือฯ ที่ได้จัดเตรียมไว้ ณ ช่องรับคำร้อง  ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ 

 

เอกสารประกอบ

services-20150724-141511-710237