การประชุมกลุ่มอาสาสมัครจิตอาสาช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์

การประชุมกลุ่มอาสาสมัครจิตอาสาช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ย. 2566

| 125 view

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ และฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จัดโครงการประชุมกลุ่มอาสาสมัครจิตอาสาช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในยูเออี เพื่อระดมสมองและหารือเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในกรณีต่าง ๆ และเป็นโอกาสในการขยายเครือข่ายจิตอาสาเพื่อการประสานงานระหว่างกันและบูรณาการความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ และฝ่ายแรงงานฯ ซึ่งจะร่วมกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและลดปัญหาคนไทยที่เดินทางมาทำงานผิดกฎหมายในยูเออี ทั้งที่ตัดสินใจเดินทางมาทำงานโดยได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน และที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีในต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณเครือข่ายอาสาสมัครที่ได้สนับสนุนภารกิจด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ และฝ่ายแรงงานฯ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจิตอาสาเหล่านี้ นับเป็นส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการถูกหลอกลวงจากโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ ได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ