เอกอัครราชทูตและปลัดกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศยูเออีลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/พิเศษระหว่างไทยกับยูเออี

เอกอัครราชทูตและปลัดกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศยูเออีลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/พิเศษระหว่างไทยกับยูเออี

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2564

| 2,782 view

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เอกอัครราชทูตวราวุธ ภู่อภิญญา และนาย Khaled Abdullah Belhoul ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศยูเออี ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ/พิเศษระหว่างไทยกับยูเออี ณ กระทรวงการต่างประเทศฯ ยูเออี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบ ๔๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับยูเออีในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูต วราวุธฯ และปลัดกระทรวงการต่างประเทศฯ ยูเออี ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางที่จะส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มการติดต่อสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ