เเนวทางการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพื่อควบคุมการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธ์โอไมครอน

เเนวทางการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพื่อควบคุมการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธ์โอไมครอน

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2565

| 601 view

๑. การระงับการลงทะเบียนทางระบบ Thailand Pass แบบ Test & Go และ Sandbox

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ประเทศไทยจะระงับการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass เป็นการชั่วคราว สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยเเบบ Test & Go เเละ Sandbox ในพื้นที่อื่น ๆ ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต ดังนี้

๑.๑ ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ เเละได้รับอนุมัติ Thailand Pass เเล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

๑.๒ ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ และกำลังรอการพิจารณา ขอให้รอการพิจารณาอนุมัติ

๑.๓ ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ

๑.๔ ผู้ที่มีกำหนดเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox ตามข้อ ๑.๑ เเละ ๑.๒ จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ ๒ โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

๒. ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยเเบบ AQ เเละ Phuket Sandbox ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒.๑ ต้องได้รับวัคซีนที่ทางการไทยให้การรับรอง ได้เเก่ Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm เเละ Sputnik ครบจำนวนตามเกณฑ์ (จำนวน ๒ เข็ม หรือ ๑ เข็ม สำหรับวัคซีน Johnson & Johnson) ไม่ต่ำกว่า ๑๔ วัน ก่อนวันเดินทาง

๒.๒ สำรองตั๋วเครื่องบินโดยสาร เเละโรงเเรมที่พักเเบบ AQ หรือ SHA+ สำหรับ Phuket Sandbox เป็นเวลา ๗ วัน ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือยังฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ต้องกักตัวเป็นเวลา ๑๐ วัน

๒.๓ คนต่างชาติต้องมีประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

๒.๔ มีผลการตรวจโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบก่อนเวลาเดินทางเป็นเวลา ๗๒ ชม.

๒.๕ ลงทะเบียนเพื่อรับ Thailand Pass QR Code ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓-๕ วันทำการ โดยสามารถติดตามการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ที่ลงทะเบียน โดยใช้รหัส ๖ หลักซึ่งได้รับจากระบบภายหลังจากการลงทะเบียน

 

- อายุต่ำกว่า ๖ ปี ไม่ต้องได้รับวัคซีนเเละไม่ต้องมีผลตรวจ RT-PCR เเต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง เเละเมื่อเดินทางถึงไทยแล้ว ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยน้ำลายได้

- อายุ ๖-๑๑ ปี ไม่ต้องได้รับวัคซีน เเต่ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน ๗๒ ชม. ก่อนเดินทาง เเละต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง

- อายุ ๑๒-๑๗ ปี เดินทางโดยลำพังได้ หากได้รับวัคซีน ๑ เข็ม เป็นเวลา ๑๔ วันก่อนการเดินทาง ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ ๒.๑ เเละ ๒.๒ เเต่หากยังไม่ได้รับวัคซีน ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองเเละต้องมีผลตรวจ RT-PCR ที่ออก ภายใน ๗๒ ชม. ก่อนเดินทาง

- อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนการเดินทาง หรือหากยังได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อ ๒.๒

 

* * * * * * * * * * * * *