ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี  
เรื่อง ห้ามนำยา 374 ชนิดเข้าประเทศยูเออีโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ ..........อ่านรายละเอียดประกาศ