วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 237 view

การเปิดให้บริการระบบปรึกษาและสืบค้นกฏหมายผ่านอินเตอร์เน็ตของสำนักงานอัยการสูงสุด

 

โดยเหตุที่ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งคนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติ คนไทยที่ไปทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือศึกษาต่อในต่างประเทศ สำนักงาน่อัยการสูงสุดได้ให้บริการทั้งในด้านการปรึกษาปัญหากฏหมาย และการสืบค้นคำถามคำตอบและกรณีตัวอย่างทางกฏหมาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของชุมชนไทยในต่างแดน อันเป็นประโยชน์แก่คนไทยในต่างประเทศจะได้เข้าถึงความรู้และข้อมูลทางกฏหมาย สามารถปกป้อง เรียกร้องสิทธิตามกฏหมาย โดยอาศัยระบบการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ชื่อ http://www.humanrights.ago.go.th/