วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 838 view

การเปิดให้บริการระบบปรึกษาและสืบค้นกฏหมายผ่านอินเตอร์เน็ตของสำนักงานอัยการสูงสุด

 

โดยเหตุที่ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งคนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติ คนไทยที่ไปทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือศึกษาต่อในต่างประเทศ สำนักงาน่อัยการสูงสุดได้ให้บริการทั้งในด้านการปรึกษาปัญหากฏหมาย และการสืบค้นคำถามคำตอบและกรณีตัวอย่างทางกฏหมาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของชุมชนไทยในต่างแดน อันเป็นประโยชน์แก่คนไทยในต่างประเทศจะได้เข้าถึงความรู้และข้อมูลทางกฏหมาย สามารถปกป้อง เรียกร้องสิทธิตามกฏหมาย โดยอาศัยระบบการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ชื่อ http://www.humanrights.ago.go.th/