วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,132 view

กฎระเบียบการค้าการลงทุน

ขั้นตอนการเปิดบริษัทในรัฐอาบูดาบี

**ระเบียบการเปิดบริษัทในรัฐดูไบและรัฐอื่น ๆ จะแตกต่างจากรัฐอาบูดาบี โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์สภาหอการค้าของแต่ละรัฐดังกล่าว**

                ขั้นตอนเกี่ยวกับการขอนุญาตดำเนินการเปิดบริษัทในรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีดังต่อไปนี้

1. ชาวต่างชาติที่จะดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้จะต้องมีผู้ให้การรับ

รอง (Sponsor) เป็นชาวอาหรับพื้นเมือง ซึ่งจะเป็นเจ้าของใบอนุญาตทำธุรกิจ โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 51 (ผู้ให้การรับรองดังกล่าวมักจะเป็นหุ้นลมหรือ Sleeping Partner) โดย จะให้ผู้ลงทุนชาวต่างชาติเช่าใบอนุญาตการค้าโดยการจ่ายเงินจำนวนหนึ่งตามแต่ ตกลงเป็นรายปีทั้งนี้ผู้ลงทุนฯจะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตต่างๆและดำเนิน ธุรกิจเอง

2. ในขั้นแรก ผู้ขออนุญาตจะต้องขอตั้งชื่อบริษัท (trade name) ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry  ภายหลังจากนั้น ต้องไปติดต่อที่ Planning and Economic Department ของ Ministry of Economy and Commerce ซึ่งจะพิจารณาเอกสารการขอเปิดบริษัท ซึ่งเอกสารหนึ่งที่สำคัญคือ สัญญาการเช่าสถานที่ดำเนินกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่บริษัทประสงค์จะดำเนินการ และ Bank Certificate  ให้การรับรองว่าได้มีการจ่ายค่า company capital แล้ว และหากยังขาดเอกสารหรือข้อมูลที่สำคัญใดๆ ก็จะให้ดำเนินการไปขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ภายหลังจากได้ความเห็นชอบจาก Planning and Economic Department และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เอกสารต่างๆ จะถูกส่งไปที่สภาเทศบาล (municipality) ซึ่งจะมีหนังสือนำไปถึง Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry เพื่อให้ออกบัตรสมาชิกให้ (Membership Certificate) หลังจากนั้น ผู้ขออนุญาตจะต้องไปขอ register บริษัทดังกล่าวที่ฝ่าย Commercial Registration ที่ Planning and Economic Department ซึ่งก็จะส่งเรื่องต่อไปที่ Ministry of Economy and Commerce ซึ่งจะดำเนินขั้นตอนต่างๆ ต่อไปเพื่อ registration

4. เมื่อได้รับใบอนุญาตเปิดกิจการแล้วผู้ขออนุญาตจะต้องแจ้งกระทรวงแรงงานเพื่อ ขอวิซ่าทำงาน ผู้ขออนุญาตจะต้องนำสำเนาหนังสือเดินทางของคนทำงานพร้อมคำร้องเพื่อขอ Employment Visa หลังจากนั้นจะต้องนำเพื่อให้กระทรวงแรงงาน อนุญาตว่าสามารถนำเข้าคนงาน ได้พร้อมออก ใบสัญญาการว่าจ้างคนงาน เพื่อที่ผู้ขออนุญาตจะใช้ประกอบในการทำ Employment Visa จากกรมตรวจคนเข้าเมืองต่อไป

5. ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าอื่นๆทั้ง 3 ข้อดังกล่าวข้างต้นจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,200 USD โดยตามกฏหมายแรงงานนายจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนี้ รวมทั้งค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่าและ บัตรประจำตัว จะต้องจัดทำทุก 3 ปี หลังสิ้นอายุวีซ่าในแต่ละครั้ง 

 

ค่าเช่าพื้นที่และค่าเช่าร้าน

                                ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานในรัฐอาบูดาบีแตกต่างกัน เช่น ในตึก villa  3 ห้องนอนราคาอยู่ที่ 300,000 ดีแรห์มต่อปีขึ้นไป (ประมาณ 3 ล้านบาท) ในขณะที่ showroom ในตึกและสำนักงานทั่วไปตารางเมตรละ 2000 ดีแรห์ม (20,000 บาท) ขึ้นไปต่อปี

 

ภาษีและการส่งเงินกลับประเทศ

                                ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่มีการเก็บภาษีรายได้ และไม่มีการจำกัด การส่งเงินกลับบ้านของแรงงานต่างชาติหรือการโยกย้ายเงินทุนและกำไรของบริษัทต่างชาติที่เข้า

ไปดำเนินธุรกิจ      ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* Trade Licence Guide, Abu Dhabi Emirates     ดูรายละเอียด

 

* Choose your type of Company   ดูรายละเอียด

 

ติดต่อขอทราบข้อแนะนำต่างๆ ได้ที่สภาหอการค้าอาบูดาบี

[email protected]  หรือ

โทรศัพท์ (+971 2) 617 7280, 6177256, 6177264, 6177254

……………………………