ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขอเชิญชวนคนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามเวลาประเทศไทย) โดยสามารถทำได้ ๔ วิธี ดังต่อไปนี้

๑. ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ภายในวันและเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ (วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)

๒. ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.com โดยเอกสารที่ต้องมี ได้แก่ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (รุ่นที่มีชิป) และหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

๓. ยื่นคำขอลงทะเบียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ thaiauh@emirates.net.ae โดยขอให้นำส่งแบบคำขอลงทะเบียน ส.ส. ๑/๗ (นร) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมกับสำเนาเอกสารประจำตัวที่ยังมีอายุการใช้งานที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและหลัง) หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการไทย

๔. ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบโทรสารที่หมายเลขโทรศัพท์ +๙๗๑ ๒ ๕๕๗ ๖๕๕๒ โดยขอให้นำส่งแบบคำขอลงทะเบียน ส.ส. ๑/๗ (นร) และสำเนาเอกสารประจำตัวที่ยังมีอายุการใช้งานเช่นเดียวกับการลงทะเบียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบโทรสาร กรุณานำส่งคำขอลงทะเบียนให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. ตามเวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +๙๗๑ ๒ ๕๕๗ ๖๕๕๑ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaiauh@emirates.net.ae

สามารถดูประกาศได้ที่ ลิงค์นี้

---

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศกำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ดังนี้
ที่เลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี (ที่อยู่ Villa no. 65, Al Shumous street, street no. 21, Al Muroor road, Abu Dhabi, P.O. Box 47466)

วันศุกร์ที่ ๘ และ วันเสาร์ที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สามารถดูประกาศได้ที่ ลิงค์นี้