ข้อแนะนำสำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยกรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/การสงคราม
แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยกรณีเกิดภับพิบัติทางธรรมชาติ