ประกาศเรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศเรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มี.ค. 2566

| 273 view

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
เรื่อง วัน เวลา และวีธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

 

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 และข้อ 17 ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 จึงประกาศกำหนดวัน เวลา ที่เลือกตั้งและวิธีการออกเสียงคะแนนนอกราชอาณาจักร ดังนี้

ที่เลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่อยู่ Royal Thai Embassy Villa No. 137, Al Ma'mourah Street, Al Nahyan Area, Abu Dhabi, United Arab Emirates ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566

สรยุทธ ชาสมบัติ
(นายสรยุทธ ชาสมบัติ)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_ออท._-_เลือกตั้ง_2566.pdf