Joint Meeting ระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศยูเออี

Joint Meeting ระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศยูเออี

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มี.ค. 2567

| 881 view

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วม Joint Meeting ระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในกรุงอาบูดาบีทั้ง 7 ประเทศ กับนาย Ahmed Al Sayegh รัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศยูเออี ณ สำนักงานใหญ่ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงอาบูดาบี โดยการนำของ Datuk Seri Ahmad Fadil bin Shamsuddin เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำยูเออี และมีนาย Husin Bagis เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียยูเออี นาย Kamal R Vaswani เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำยูเออี นาย Alfonso Ferdinand A. Ver เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำยูเออี นาย Vu Thai Ha อุปทูตเวียดนาม และนาง Rohana Roslan อุปทูตบรูไนฯ เข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ การหารือได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างยูเออีและอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจาเฉพาะสาขาของอาเซียนตั้งแต่ที่ได้มีการลงนามเข้าร่วมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 รวมทั้งการดำเนินการตามแบบแผน UAE-ASEAN Action Plan 2024-2028 โดยทั้งสองฝ่ายจะกำหนดข้อริเริ่มและดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันอย่างแข็งขันเพื่อสนับสนุนประเด็นต่างๆ ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ ASEAN Secretariat ด้วย โดยประเด็นที่ ทปช. ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่ การค้าการลงทุน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และพลังงานสะอาด

 

ที่มา: WAM

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ