ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านกงสุล

21 เม.ย. 2564

46 view
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ 2/2564 เรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านกงสุล
 
บุคคลที่บรรลุนิติภาวะเเล้ว (อายุตั้งเเต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เเละมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเเล้ว ท่านสามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 250 ดีเเรห์ม
 
หมายเหตุ:
1. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่สามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ได้
2. การยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางครั้งเเรกในต่างประเทศ ผู้ร้องต้องมีรายชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร เเต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจะสามารถขอทำหนังสือเดินทางที่อายุไม่เกิน 5 ปี เท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียม 130 ดีเเรห์ม
3. การนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านตามข้อ 2 สามารถทำได้โดยยื่นเรื่องด้วยตนเองที่กรมการปกครอง เเละหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการเเทน
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งเเต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ

a_¢a_úa_¦a_üa_¦a_¿a_úa_¦a_äa_¦_a_Öa_¬a_öa_ù_11_3_20211024_1.jpg