ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๔๕/๒๕๖๓ เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๔๕/๒๕๖๓ เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย

29 ก.ย. 2563

129 view
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๔๕/๒๕๖๓
เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจะจัดเที่ยวบินพิเศษออกจากท่าอากาศยานเมืองดูไบเพื่อนำคนไทยที่ตกค้างกลับประเทศไทยอีก ๒ รอบสุดท้ายเท่านั้น คือ ในวันที่ ๙ และวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ประกาศรายละเอียดของแต่ละเที่ยวบินพิเศษทางหน้าเฟสบุ๊คของสถานกงสุลใหญ่ฯ ๗-๑๐ วันก่อนวันเดินทาง เพื่อให้ผู้ประสงค์จะเดินทางกลับได้เตรียมตัวและลงทะเบียนตามขั้นตอน และต้องขออภัยที่ต้องประกาศยกเลิกการจัดเที่ยวบินพิเศษที่ได้ประกาศก่อนหน้านั้นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมทั้งหมด
 
ท่านใดที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากเที่ยวบินพิเศษข้างต้น ท่านสามารถสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินเอทิฮัด หรือ สายการบินเอมิเรตส์ได้โดยตรง และดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าเมืองของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดด้วยตัวท่านเอง ซึ่งรวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ การจัดหาใบรับรองแพทย์ fit to fly และการสำรองที่พักในโรงแรมสำหรับเป็นสถานที่กักกันตัวทางเลือกของรัฐ (ASQ) เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยด้วยตนเอง

เอกสารประกอบ

emb_announcement_45-2563.final.pdf