งานคุ้มครองคนไทยกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ

งานคุ้มครองคนไทยกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ

14 ก.ย. 2562

การร้องทุกข์ผู้ตกทุกข์หรือญาติของผู้ตกทุกข์สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้ โดยผู้ตกทุกข์ที่อยู่ในต่างประเทศสามารถยื่นคำร้อง ขอความช่วยเหลือได้โดยตรงที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี (ที่อยู่: Villa No. 65, Al Muroor Road, Street No. 21, Abu Dhabi - เบอร์ฉุกเฉิน ๐๕๖ ๑๑๒ ๑๓๔๘) สำหรับญาติของผู้ตกทุกข์ สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้ที่ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อขอคำแนะนำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์กรมการกงสุล 02-572-8442 ตลอด 24 ชั่วโมง


ขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องทุกข์

1. ผู้ร้องทุกข์ยื่น ใบคำร้อง และ เอกสารประกอบการร้องเรียนให้ครบถ้วน

2. ผู้ร้องทุกข์อธิบายเรื่องที่ตนตกทุกข์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด พร้อมเรื่องที่จะขอให้ช่วยดำเนินการกับเจ้าหน้าที่

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือกองคุ้มครองฯ ซึ่งรับเรื่อง จะพิจารณาในเบื้องต้นและอธิบายถึงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องทราบ

4. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว หรือมีความคืบหน้าอย่างใด จะแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ

หมายเหตุ


1. การมีเอกสารและรายละเอียดครบถ้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ การขาดเอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นจะส่งผลต่อการช่วยเหลือและระยะเวลาในการดำเนินการ

2. การดำเนินการช่วยเหลือต้องอยู่ในขอบข่ายที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย กฎระเบียบของประเทศยูเออี รวมทั้งลักษณะเฉพาะหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของแต่ละกรณี

3. การดำเนินการจะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นแก่กรณีที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและชีวิตของผู้ตกทุกข์ได้ยาก สำหรับกรณีอื่นๆ จะมีการจัดลำดับความสำคัญตามลักษณะและผลกระทบของความเดือดร้อน

 

แบบฟอร์มคำร้องทุกข์

............................................

เอกสารประกอบ

services-20120618-143840-414397