บัตรประชาชนไทย

บัตรประชาชนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2565

| 3,854 view

การทำบัตรประชาชนไทยในยูเออี


สำหรับกรณีที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (ไม่เคยทำบัตร) ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้ หากประสงค์จะทำบัตรจะต้องมาดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น 

การขอทำบัตรประชาชนไทย
บุคคลที่สามารถมาขอทำบัตรประชาชนใหม่ได้ต้องมีถิ่นพำนักในยูเออีและมีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่บัตรหมดอายุ/ สูญหาย/ถูกทำลาย/ชารุด หรือ แก้ไขชื่อตัว/ชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือ ย้ายที่อยู่

ข้อกำหนด
- ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง 
- ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
- สำหรับกรณีคนไทยที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (กรณีมีบัตรครั้งแรก) ไม่สามารถยื่นขอทาบัตรในต่างประเทศได้
- ท่านไม่สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้ หากบัตรใบเดิมยังมีอายุเหลือเกินกว่า 60 วัน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย)

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
➢ บัตรเดิมที่หมดอายุ/บัตรเดิมที่ชำรุด
➢ บัตรหายหรือถูกทำลาย ให้นำหนังสือเดินทาง/ยูเออีวีซ่า (ฉบับจริงมาแสดง) /สำเนาทะเบียนบ้าน
➢ กรณีทำบัตรใหม่เนื่องจากบัตรเดิมสูญหาย/ชำรุด มีค่าธรรมเนียม 15 ดีแรห์ม

 

หมายเหตุ:
จะต้องทำนัดหมายล่วงหน้าในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 -16.30 น. ผ่านทางเว็บไซต์ https://abudhabi.thaiembassy.org/th/index

 

ค่าธรรมเนียม

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนั้นเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2555 กำหนดไว้ ได้แก่

- การออกบัตรในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย
- บัตรชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล
- แก้ไขชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้านหรือย้ายที่อยู่ (ตามมาตรา 6 จัตวา)

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ฉบับละ 15 ดีเเรห์ม

 

 

**********************************

 

 

เอกสารประกอบ

การขอทำบัตรประชาชน__March_2022