ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันเเละควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันเเละควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

3 พ.ค. 2564

164 view

สืบเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ในประเทศไทย ในขณะนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้มีมติให้ยกระดับมาตรการการกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วันเช่นเดิมสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ โดยได้ยกเลิกเงื่อนไขการลดวันกักตัวตามที่เคยประกาศก่อนหน้านี้ทั้งหมด เเม้จะได้รับวัคซีนเเล้วตามข้อกำหนดในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

๑. จำนวนวันกักตัว

    ๑.๑ ผู้ที่ได้รับอนุมัติใบรับรองการเข้าประเทศ (Certificate of Entry-COE) ตั้งเเต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการกักตัว ๑๔ วัน ทุกกรณี

    ๑.๒ ผู้ที่ได้รับ COE ก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เเบ่งเป็น ๒ กรณี ได้เเก่

          (๑) เดินทางถึงประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต้องเข้ารับการกักตัวไม่น้อยกว่า๗ หรือ ๑๐ หรือ ๑๔ วัน ตามที่ระบุไว้ในใบ COE

          (๒) เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปต้องเข้ารับการกักตัว ๑๔ วัน

๒. การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบรับรองเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE)

    ๒.๑ เมื่อลงทะเบียนเพื่อขอใบรับรองเข้าประเทศไทยก่อนเดินทาง ๕-๗ วันทำการทาง www.coethailand.mfa.go.th แล้ว ท่านจะได้รับ COE เพื่อใช้ประกอบการเดินทางกลับประเทศไทย

    ๒.๒ หากท่านได้ลงทะเบียนและได้รับอนุมัติใบ COE ก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลด COE ที่ได้รับการปรับเเล้วได้ทางเว็บไซต์เดียวกัน

อนึ่ง โดยที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้รับการช่วยเหลือและเดินทางกลับประเทศไทยหมดแล้ว และนับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูตฯ เเละสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จึงจะไม่ส่งคำขอเรื่องการจัดการกักกันตัวกับสถานที่ที่รัฐจัดให้ (SQ) ไปให้หน่วยงานที่กรุงเทพฯ ได้พิจารณาอีกต่อไปในทุกกรณี ดังนั้น ขอให้คนไทยในยูเออีทุกท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยตั้งเเต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เป็นต้นไป จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสำรองการเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันทางเลือก (ASQ) ด้วยตนเอง ตามลิงค์ในข้อ ๔

 

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนย้ำแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการเตรียมการเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในยูเออีดังนี้

๑. ตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง

๒. ตรวจสอบสถานะวีซ่า (เพื่อเลี่ยงค่าปรับจากการอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด)

         ๒.๑ ท่านที่พำนักอยู่ในรัฐอาบูดาบี รัฐชาร์จาห์ รัฐอัจมาน รัฐฟูไจราห์ รัฐอุมอัลเควน เเละรัฐราสอัลไคมาห์
                  สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.smartservices.ica.gov.ae เลือกหัวข้อ Public Services
                  เเละเลือกหัวข้อ File Validity ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์

         ๒.๒ ท่านที่พำนักอยู่ในรัฐดูไบ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://amer.gdrfad.gov.ae/visa-inquiry

๓. สำรองบัตรโดยสารเครื่องบินโดยตรงกับสายการบิน

๔. สำรองห้องพักโรงเเรมกักตัว (ASQ)

      สามารถตรวจสอบราคาโรงแรมกักตัวได้โรงเเรมได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3556nel โดยมีช่องทางการจอง ดังนี้

      (๑) จองกับโรงแรมโดยตรง

      (๒) http://entrythailand.go.th/asq                       (๔) https://asq.locanation.com/   

      (๓) https://www.agoda.com/quarantineth           (๕) https://asq.ascendtravel.com/

๕. ลงทะเบียนเพื่อขอรับใบรับรองการเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry - COE) ทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/  

      - ท่านที่พำนักอยู่กรุงอาบูดาบี เมืองอัลเอน เเละเมืองรูเวส โปรดเลือกกรุงอาบูดาบี ในการลงทะเบียน

      - ท่านที่พำนักอยู่เมืองดูไบเเละรัฐอื่น ๆ โปรดเลือกเมืองดูไบ ในการลงทะเบียน      

๖. หากท่านจะเดินทางออกจากสนามบินนานาติอาบูดาบีด้วยสายการบินเอติฮัด โปรดเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ โดยผลตรวจต้องมีอายุไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเวลาเช็กอินที่สนามบิน 


๗. ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เดินทาง (เเบบ ต.๘) ได้ที่ https://bit.ly/34X6sAJ  
    เเละกรอกข้อมูลให้ครบเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบินในประเทศไทย

๘. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ThailandPlus" เพื่อกรอกข้อมูลการเดินทางของท่านเเละติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
    สถานการณ์โควิด-๑๙ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเเละผู้อื่น

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ