แนวทางปฎิบัติตามนโยบาย Phuket Sandbox สำหรับผู้เดินทางจากประเทศยูเออีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

แนวทางปฎิบัติตามนโยบาย Phuket Sandbox สำหรับผู้เดินทางจากประเทศยูเออีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

30 มิ.ย. 2564

235 view
แนวทางปฎิบัติตามนโยบาย Phuket Sandbox สำหรับผู้เดินทางจากประเทศยูเออีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 
๑.เงื่อนไขการเข้าร่วม
   ๑.๑ เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนเเล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แก่ AstraZeneca Sinovac Johnson&Johnson Moderna Sinopharm Pfizer เเละ CovidShield ** เด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนสามารถเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองได้
 
   ๑.๒ เดินทางจากประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งรวมถึงยูเออี และต้องพำนักอยู่ในยูเออีติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย ๒๑ วันขึ้นไป (ไม่รวมคนไทย)
 
   ๑.๓ ต้องทำประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (รวมทั้งการรักษาที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อโควิด-๑๙) วงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทประกันสามารถเป็นได้ทั้งบริษัท
ที่อยู่ในประเทศไทยหรือในประเทศอื่น ๆ

   ๑.๔ เเสดงเอกสารยืนยันการจองเเละชำระเงินโรงเเรมครบถ้วนตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA+) โดยสามารถค้นหารายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/Shaplusphuket/
 
   ๑.๕ ต้องพำนักในจังหวัดภูเก็ตไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน จึงจะสามารถเดินทางออกไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศได้ กรณีจะพำนักในจังหวัดภูเก็ตน้อยกว่า ๑๔ วัน เมื่อครบกำหนดเเล้วต้องเดินทางออกจากประเทศไทย ตามที่กำหนดเท่านั้น
 
    ๑.๖ กรณีจะเปลี่ยนโรงเเรม ต้องพำนักอยู่ที่โรงเเรมเเรกเป็นเวลา ๗ วัน จึงสามารถย้ายไปพักที่โรงเเรมอื่นในจังหวัดภูเก็ตที่อยู่ในเกณฑ์ของ SHA+ เช่นกันได้ (ย้ายได้ไม่เกิน ๒ โรงเเรม)
 
    ๑.๗ ก่อนเดินทาง ต้องเเสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง
 
    ๑.๘ ระหว่างที่พำนักในจังหวัดภูเก็ต ๑๔ วัน ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๓ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ เมื่อเดินทางถึงสนามบิน ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖-๗ ของการพำนักเเละครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๒-๑๓ ของการพำนัก) โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายครั้งละประมาณ ๒,๘๐๐-๓,๕๐๐ บาท ด้วยตนเอง เเละจองผ่านโรงเเรมที่พัก หรือหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
 
    ๑.๙ ลงทะเบียนขอรับใบรับรองการเข้าประเทศ (Certificate of Entry - COE)
 
    ๑.๑๐ ยินยอมให้ติดตั้งระบบติดตามตัวตามที่ทางราชการกำหนด ตลอดระยะเวลาที่พำนักในจังหวัดภูเก็ต
 
 
๒.ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับใบรับรองการเข้าประเทศ (Certificate of Entry - COE)
    ๒.๑ ลงทะเบียนเเละยื่นเอกสารให้ครบทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ ล่วงหน้าเป็นเวลา ๓-๕ วันทำการ
 
    ๒.๒ ขั้นเเรกในระบบ เลือก "ใช่" ที่ประเภทการเดินทาง Sandbox Programme ในส่วน "ข้อมูลส่วนบุคคล"
 
    ๒.๓ กรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเเนบหลักฐานการฉีดวัคซีน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 
    ๒.๔ ขั้นที่สองในระบบ เมื่อผ่านการตรวจสอบเเละได้รับอนุมัติชั้นเเรกเเล้ว โปรดเเนบหลักฐานการจองโรงเเรมที่ได้การรับรองจาก SHA+ ตั๋วโดยสารเครื่องบิน เเละหลักฐานการจองการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๓ ครั้ง ในประเทศไทยที่ชำระเงินเเล้ว
 
    ๒.๕ รอผลการอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติ พิมพ์เอกสารออกมาเพื่อใช้ประกอบการเดินทาง